Dutch Webstudio

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenissen gebruikt:
   • “[Klant]” verwijst naar de persoon of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van Dutch Webstudio.
   • “[Diensten]” verwijst naar de WordPress webontwikkeling, hosting en onderhoudsdiensten die worden aangeboden door Dutch Webstudio.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Dutch Webstudio en de klant met betrekking tot de diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Dutch Webstudio in schriftelijke vorm.
  • Een overeenkomst tussen Dutch Webstudio en de klant komt tot stand op het moment dat Dutch Webstudio de opdracht van de klant schriftelijk heeft bevestigd of wanneer Dutch Webstudio is begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 4. Dienstverlening
  • Dutch Webstudio zal zich inspannen om de diensten met de vereiste zorgvuldigheid en vakbekwaamheid uit te voeren.
  • Dutch Webstudio behoudt zich het recht voor om de diensten tijdelijk te onderbreken voor onderhoud, upgrades of andere technische redenen. Dutch Webstudio zal trachten de klant hierover tijdig te informeren.
 5. Hosting
  • Dutch Webstudio biedt hostingdiensten aan voor de WordPress websites van de klant. Dutch Webstudio zal zich inspannen om een goede beschikbaarheid van de hostingdiensten te waarborgen, maar kan geen absolute uptime garanderen.
  • De klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van zijn website en inhoud, tenzij je een onderhoudscontract hebt. Dutch Webstudio is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens.
 6. Intellectuele eigendom
  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde WordPress websites blijven eigendom van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 7. Aansprakelijkheid
  • Dutch Webstudio is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Dutch Webstudio.
 8. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle overeenkomsten tussen Dutch Webstudio en de klant is het [toepasselijk recht] van toepassing.
  • Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Dutch Webstudio en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde.
 9. Wijzigingen
  • Dutch Webstudio behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden gelden ook voor lopende overeenkomsten.
 10. Overige bepalingen
  • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Dutch Webstudio en de klant.